Prosjekter

Clean Up Lofoten

Gå til nettstedPDF

Clean Up Lofoten er et prosjekt som ble startet i 2015 med midler fra Fylkesmannen i Nordland. Prosjektet drives og eies av Lofoten Avfallsselskap (LAS), mens Lofotrådet er medeier.

Clean Up Lofoten skal være et «paraplyprosjekt» med mange forskjellige tiltak for å få slutt på den andelen av forsøplingen som oppstår lokalt, i tillegg til rydding av kystlinja for marint avfall.

Lofoten avfallsselskap engasjerte seg i rydding av eierløst marint avfall i 2011, og har siden den gang ryddet 278 tonn med eierløst marint avfall fra kysten av Vågan, Vestvågøy, Flakstad og Moskenes.

2020 blir den 10.ryddesesongen som koordineres av Lofoten Avfallsselskap IKS (LAS), Clean Up Lofoten fikk i 2020 tilsagn på midler fra Handelens Miljøfond for dette året.
Inntil kr 2 552 375,- kan brukes på henholdsvis ryddearbeid og noen forebyggende tiltak i inneværende år. Midlene er øremerket og omsøkt på detaljnivå på hvert enkelt tiltak.

Prosjektledelse:  Monica Kleffelgård Hartviksen fra Lofoten Avfallsselskap IKS.

Ungdom og næringsliv i klima-, miljø- og energiplanlegging for bærekraftige distriktskommuner. 


Sporløs Lofotturisme

Gå til nettstedPDF

Hovedmålet med prosjektet "Sporløs Lofotturisme" er å legge grunnlaget for et målrettet og langsiktig avfallshåndteringsprogram som kan bidra til bærekraftig turisme i Lofotodden Nasjonalpark. Sporløs Lofotturisme er et samarbeid mellom Lofotodden Nasjonalpark, Norsk Institutt for Naturforskning, Leave No Trace Centre (USA) og Park and Protected Area Research Collaborative (USA) som alle vil bidra med ressurser i form av arbeidstimer, planlegging, utstyr, kommunikasjon og materiell støtte.

Lofotodden Nasjonalpark vil ha en nøkkelrolle i å koordinere forskningen lokalt. Masterstudenter fra Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og frivillige fra Lofoten Folkehøyskole vil også være involvert i prosjektet. I tillegg vil vi opprette en lokal referansegruppe med deltakere fra næringsliv, lokale organisasjoner og andre interessenter/ildsjeler som vil bidra med innspill gjennom hele prosjektperioden på to år. På denne måten kan man kombinere lokal og vitenskapelig kunnskap for å finne frem til de mest effektive avfallshåndteringsmetodene i fellesskap. For mer info se:
https://norgesnasjonalparker.no/nasjonalparker/lofotodden

Prosjektleder: Nasjonalparkforvalter Ole-Jacob Kvalshaug, Lofotodden nasjonalpark

Prosjekteier: Lofotrådet

Lofoten 2030- De grønne øyene. Forprosjekt

Gå til nettstedPDF

Norge skal bli verdens første fornybare og fullelektriske samfunn og regjeringen annonsert nylig intensiverte mål for utslippskutt, med 50% i 2030. Lofoten ønsker å være en aktiv bidragsyter til dette. Samtidig opplever regionen Lofoten historisk høy vekst i reiselivet, med over 1 million gjestedøgn i 2019. I tillegg viser statistikk at trafikkveksten for deler av Lofoten de siste 4 år har vært på mellom 4 og 6%. Utviklingen går raskt og er allerede utfordrende å håndtere for noen av Lofotens 6 kommuner. Hvordan kan man i fremtiden balansere fortsatt vekst i reiselivet, samtidig som man ivaretar at Lofoten i 2030 er et attraktivt sted å bo?

Lofotrådet vedtok i desember 2019 et politisk mål om et Lofoten i 2030 som er et lavutslipps bosted for Lofotens 24 000 innbyggere og en attraktiv grønn reiselivsdestinasjon. Målet er et nasjonalt utstillingsvindu for bærekraftig turisme i 2030.

Formålet med forprosjektet er å følge opp denne politiske beslutningen med å samle alle relevante aktører og prosjekter i offentlig og privat sektor i regionen i et felles hovedprosjekt for å nå målet om «Lofoten 2030- de grønne øyene». Lofotrådet mener dette vil samle regionen i en felles strategi med et felles målbilde som illustrerer hva og hvordan Lofoten skal være i 2030.

Det strategiske målbildet er at man i 2030 skal kunne reise til Lofoten og forlytte seg fra Fiskebøl til Røst "helgrønt" med lavest mulig fotavtrykk, dvs.minimalt med utslipp og slitasje i naturen. Det vil også bidra til å samle en del eksisterende prosjekter og mål i en overordnet strategisk plan for utvikling av Lofoten som region.

Prosjektet har så langt fått støtte av KLIMASATS/ Miljødirektoratet og Fylkesmannen i Nordland.

Forprosjektet ble ferdigstilt 31.12.2020. Hovedprosjektet skal lanseres på Lofotkonferansen 4-5 mai 2021 i Svolvær.

Prosjektleder: Hanne Ulrichsen

For mer info se: https://degronneoyene.no

Lofoten som reisemål 2017-2022 — strategiplan

Gå til nettstedPDF

Strategisk plan som følger opp Masterplan for reiseliv I - III (2004 - 2017)

Prosjekteier: Destination Lofoten AS

Strategisk næringsplan for Lofoten (2016)

Gå til nettstedPDF

Last ned PDF for mer informasjon.

ForKommune Lofoten 2030 - forprosjekt (2018)

Gå til nettstedPDF

Forprosjektet Forkommune Lofoten 2030 ferdigstilt i 2018.

Prosjekteier: Flakstad kommune
Kontaktperson: Kurt Atle Hanssen
Prosjektleder: Berit Kristoffersen, UiT

Jakten på Lofoten- Stedsmerkevareprosjekt (2015-2019)

Gå til nettstedPDF

Lofotrådet har i flere år arbeidet med å ivareta og utvikle Lofoten som merkevare.

Stedsmerkevareprosjektet "Jakten på Lofoten" ble initiert av Lofotrådet etter en mulighetsstudie gjennomført av Snøhetta arkitekter i 2014. Målet med prosjektet var å styrke Lofoten som attraktivt bo og arbeidssted, ved å formidle de egenskaper, fordeler og verdier som er unike for regionen.

Eierskapet ble i 2015 overført til Destination Lofoten som prosjekteier med SALT som prosjektleder i samarbeid med TIND og SISU Design, og har vært finansiert av Innovasjon Norge, Sparebanken Nord- Norge og Lofoten Sparebank.

Prosjektet ble avsluttet av SALT i 2019 og er tilbakeført til Destination Lofoten.

Prosjekteier: Destination Lofoten
Prosjektleder: Ragnhild Ørnes, SALT
Andre samfunnsmessige virkninger av utbedret E10 Svolvær-Leknes (2020)

Gå til nettstedPDF

På oppdrag for Lofotrådet har Menon Economics gjennomført et konsulentprosjekt, finansiert av Nordland fylkeskommune, Lofotrådet, Vestvågøy og Vågan kommuner, for å gi en vurdering av andre samfunnsmessige virkninger ved en utbedring av Lofotens hovedsfartsåre E10, samt gjennomført forenklede samfunnsøkonomiske nytteberegninger med oppdatert faktagrunnlag. Det analyserte konseptet tilsvarer konsept 4 fra KVU Fiskebøl-Å (Statens Vegvesen, 2015), men utredningen begrenser seg til å se på strekningen mellom Svolvær og Leknes.


Dagens E10 mellom Svolvær og Leknes er svingete, smal og vær- og vindutsatt, i tillegg til å ha kapasitetsproblemer i turistsesongen. Konsept 4 fra KVUen bidrar til å redusere reisetiden fra 65 til 40 minutter og -avstanden med om lag 16 km. Både sjømat- og reiselivsnæringen i Lofoten har hatt sterk vekst siden 2014. Dette har bidratt til langt sterkere trafikkvekst på E10 mellom Svolvær og Leknes 2013-2019 enn det som ble forutsatt i KVUen. Ved hjelp av en forenklet metode anslår Menon at nytten av en slik utbygging vil bli mellom 0,9 og 1,9 mrd kroner høyere enn det opprinnelige estimatet, som følge av at trafikkveksten har vært, og potensielt kan fortsette å være, sterkere enn antatt i KVUen. Det mest konservative anslag legger til grunn fremtidig trafikkvekst som i KVUen, men tar høyde for den sterke historiske trafikkveksten i perioden 2013-2019.


Trafikkgrunnlaget har endret seg dramatisk og både modellrammeverk og verdsettingsfaktorer til bruk i samfunnsøkonomiske analyser innen samferdselstiltak har blitt oppdatert siden KVU for strekningen ble utarbeidet. Rapportens hovedkonklusjon er derfor at Menon anbefaler at det gjennomføres en ny og fullstendig samfunnsøkonomisk analyse med oppdatert trafikkgrunnlag, før det fattes en endelig avgjørelse om konsept for utbedring av E10.
Rapporten ble revidert i juli 2020, slik at de forenklede nytteberegningene tar høyde for nye verdsettingsfaktorer for tid, trafikkvekst for 2019 og ny og forbedret beregningsmodell.


Revidert rapport fra Menon Economics kan lastes ned her.
Prosjektleder: Seniorøkonom Peter Aalen, Menon