7.12.2022

Lofotrådsmøte 5-2022

Sak 57 og 58 Godkjenning av innkalling og saksliste

Innkalling og saksliste

Sak 59 Godkjenning av protokoll fra Lofotrådsmøte 4-2022

Protokoll fra Lofotrådsmøte 4-2022

Sak 60 Lofotrådet siden sist

Lofotrådet siden sist

Sak 61 Lofotrådet - veien videre: Organisering, arbeidsform og møtefrekvens

Sak 62 Felles arbeid med planstrategi i Lofoten

Sak 63 Orientering om Lofoten IKT og NAV Lofoten

Presentasjon av NAV Lofoten, v/Morten Dyrstad

Sak 64 Kommunesamarbeid i Lofoten - sett utenfra

Presentasjon v/ Geir Vinsand

NIVI Rapport 2022:3 - Interkommunalt samarbeid i Lofoten - status og utviklingsmuligheter

Sak 65 Presentasjon av Lofoten ungdomsting

Presentasjon

Sak 66 Uttalelser

Høringssvar NOU 2022:10 Inntektssystemet for kommunene

Sak 67 Alle trenger et trygt hjem - helhetlig innsats i det boligsosiale arbeidet

Presentasjon v/Linn Edvardsen og Elisabeth Larsen

Sak 68 Hvordan kan vi forbedre norske fiskerireguleringer?

Presentasjon v/ Guri Hjallen Eriksen

Sak 69 Kysten rundt

Sak 70 Lofoten ungdomsting

Presentasjon