23.10.2019

Lofotrådsmøte 4-2019

28/19
Godkjenning av innkalling og saksliste

29/19 Godkjenning av protokoll fra Lofotrådets møte 3-2019. (Protokoll ble elektronisk godkjent 4 oktober 2019)

30/19
Konstituering av nytt Lofotråd for perioden 2019-2023 A. Vedtekter
B. Valg av leder
C. Valg av nestleder
D. Valgtilråd/utvalg

31/19
Orientering om Lofotrådets strategi 2019 – 2031 v/Ordfører Remi Solberg og ordfører Lillian Rasmussen

32/19
Orientering om Lofotrådets budsjett for 2020 v/Sekretariatsleder Hanne Ulrichsen

33/19
Omorganisering av Lofotrådet ihht. ny kommunelov v/Sekretariatsleder Hanne Ulrichsen

34/19
Samferdsel. Innspill til Nordland fylke. Forslag til prioriteringer av investeringer til kommende NTP 2022-2033

35/19
Status pågående prosjekter
- Konsulentprosjekt Menon. E10- Innkorting av reiseveg
mellom Svolvær og Leknes.
- Regional Friluftsforskrift

36/19
Kjeveortopedtilbud i Lofoten

37/19
Regionalt samarbeid. Planstrategi i de enkelte kommuner og muligheter for å samarbeide om en del av planene, som for eksempel naturmangfold, besøksforvaltning og kulturminner. v/Rådmann Kjell Idar Berg, Vestvågøy kommune

38/19
Skatteoppkreverfunksjonen i Lofoten v/Ordfører Frank Johnsen

39/19
Presentasjon av Lofoten Heimevernsområdet- HV16201 som beredskapsressurs for kommunene
v/Områdesjef/Kaptein Bjørn Ragnar Larsen

40/19
Møteplan 2020

41/19 Eventuelt