5.6.2024

Lofotrådsmøte 3-2024

Andre innkalling og møteplan Lofotrådsmøte 3-2024

Saksliste - dag 1 (13:00 - 17:30)

19-24 Velkommen ved ordfører i Værøy

20-24 Godkjenning av innkalling

21-24 Godkjenning av saksliste

22-24 Godkjenning av protokoll fra Lofotrådets møte 2-2024

Protokoll Lofotrådsmøte 2-2024. 10. april. Vestvågøy

23-24 Lofotrådet siden sist

Lofotrådet siden sist

24-24 KRU siden sist

Presentasjon

25-24 Orientering ved Statsforvalteren i Nordland

Presentasjon

26-24 Interkommunalt plansamarbeid i Lofoten

Presentasjon

27-24 Status Nasjonal transportplan

Presentasjon

28-24 Lofotrådets årsrapport og årsregnskap 2023

Årsrapport 2023

Presentasjon av årsrapport

Årsregnskap 2023

Presentasjon av årsregnskap

29-24 Melding fra ungdommen ved LUT Værøy

30-24 Samarbeidsavtale om innkjøpssamarbeid i Lofoten

Presentasjon

Samarbeidsavtale

31-24 Høringsuttalelser om statlige planretningslinjer - Klima og energi, arealbruk og mobilitet

Høringsuttalelse -statlige planretningslinjer for arealbruk og mobilitet

Høringsuttalelse - statlige planretningslinjer for klima og energi

Presentasjon av høringsinnspill statlige planretningslinjer

Saksliste - dag 2 (09:00 - 13:00)

32-24 Innledning om De Grønne Øyene, ved programstyreleder og programleder

Presentasjon

Årsrapport for Lofoten DGØ 2023

33-24 Orientering om De Grønne Øyene fra Lofotkraft

Presentasjon

34-24 Orientering om De Grønne Øyene fra Destination Lofoten

35-24 Destinasjonsledelse for bærekraftig reisemål

Etablering av reisemålsledelse for Lofoten

36-24 Regionalt areal- og naturregnskap

Presentasjon

37-24 Klimasårbarhetsanalyse for Lofoten

Presentasjon

38-24 Klimaregnskap og budsjett

Presentasjon

39-24 Revisjon av veikartet og status for måloppnåelse