11.6.2020

Lofotrådsmøte 3-2020

Sak 20/20 Innkalling og saksliste til Lofotrådsmøte-3 2020

Sak 26/20 Finansiering av vannområdekoordinator for vannområde Lofoten
Forventninger til arbeidet med vannforvaltningen 2020

Sak 27/20 Brev fra KS. Akson- felles kommunal pasientjournal