8.5.2019

AU-sak 18-19

Saksopplysninger:

Lofoten mot Sellafield skal ha en offisiell avslutningsmarkering for det snart 20 år lange arbeidet som resulterte i stenging av atomreaktorene i Sellafield. Arrangementet går over to dager, 14. – 15. mai. Dag 1 av programmet er seminar i den britiske ambassade i Oslo, dag 2 fortsetter seminaret i Lofoten. Lofotrådets medlemmer er invitert til begge dager. Eivind Holst, ordfører i Vågan og leder av Lofotrådet og Remi Solberg, ordfører i Vestvågøy vil delta med innlegg.

Lofoten mot Sellafield søker Lofotrådet om inn til kr 10.000 til dekking av direktekostnader for leie av mini-buss mellom Svolvær og Stamsund tur/retur og til å dekke leie av møterom i Svolvær som en del av arrangementet.

Lofotrådet har tatt en aktiv rolle i arbeidet mot Sellafield gjennom de snart 20 årene aksjonen har pågått, og har også deltatt ved ulike arrangement og aktiviteter underveis. Det frivillige arbeidet og engasjementet som er lagt ned, har bidratt til å sette fokus på viktige miljøspørsmål.

Lofoten mot Sellafield har bekreftet at de ikke har egne midler i organisasjonen, utover det som er bevilget til dette siste arrangementet.

Lofotrådet har oppfordret arrangørene om å ta kontakt med kommunene for økonomisk bistand. Som det går fram av finansieringsplanen (vedlagt), har aksjonen søkt og fått innvilget støtte fra flere Lofotkommuner. Troms Fylkeskommune og Bergen kommune har også innvilget støtte. Til arrangementet i Oslo bidrar britiske myndigheter gjennom næringsdepartement og den statlige atomavviklingssadministrasjonen, i tillegg til Sellafield Ltd.  

For å avslutte aksjonen på en ordentlig måte uten økonomisk tap for Lofoten mot Sellafield foreslås det å innvilge inn til kr 10.000,- til formålet.

Saksdokumenter legges ved.

Ber om at begge spørsmål under besvares:

1. Godtar du epost- behandling av sak 18/19 (JA/NEI)

2. Godtar du forslag til vedtak: Lofotrådet innvilger inn til kr 10.000,- til transport – og møteromskostnader i forbindelse med avslutningsmarkering av Sellafield-kampen. Midlene utbetales etter framlagt regnskap. Tilskuddet dekkes over ansvar 1150 politisk virksomhet. (JA/NEI)

SVARFRIST: behandling avsluttes onsdag 8.5.2019 kl 12