Regjeringen må sikre finansiering av Kabelvåg kunst- og filmhøyskole

Uttalelse fra Lofotrådet. Etter flere år som selvstendig videoverksted og kunstskole i Kabelvåg Lofoten, ble Nordland kunst- og filmskole etablert i 1997. I 2008 ble skolen akkreditert som fagskole, før et langsiktig utviklingsarbeid kulminerte i at Bachelor i bevegelige bilder ble akkreditert av NOKUT som høgskoleutdanning i 2017.

I dag rekrutteres studenter til Kabelvåg og Lofoten fra både Nord-Norge, Norge og Europa. Skolen gir et vesentlig bidrag i å utdanne kunstnerisk reflekterte film- og kunstarbeidere og betyr også svært mye for kunst- og filmmiljøet i både Lofoten, Nordland og Norge. Skolen har et utstrakt samarbeid med andre kunstinstitusjoner og tilbyr en unik utdanning innenfor sitt felt.

Nordland fylkeskommune har som fagskoleeier gjennomført et kunstnerisk og akademisk løft for kunst- og filmundervisningen i Norge, som har kulminert i statusen som høgskoleutdanning. Men, det er ikke en fylkeskommunal eller kommunal oppgave å finansiere en høgskoleutdanning. Nå står et sterkt fagmiljø, bygd opp over lang tid, i fare for å forvitre. Det er et stort paradoks dersom ambisjoner og hardt utviklingsarbeid i distrikts-Norge skal føre til nedlegging av studietilbud og fraflytting av kompetansearbeidsplasser. Regjeringen varsler i Hurdalsplattformen tvert imot en storsatsing på utdanning i hele landet, hvor regionalt nærvær og desentralisert tilbud skal styrkes.

Det har over lang tid vært jobbet med å knytte Kunst- og filmhøyskolen til et universitet, for på den måten å sikre tilbudet om en treårig bachelor-utdanning. For å sikre at denne viktige utdanningen for Lofoten og Norge skal drives videre er det avgjørende å sikre statlig finansiering av studieplassene. Lofotrådet vil sterkt henstille regjeringen om å sikre en finansiering i sin tilleggsproposisjon til det fremlagte statsbudsjett, slik at en langsiktig og varig løsning kommer på plass i statsbudsjettet for 2022.

Vennlig hilsen

Elisabeth Mikalsen
Leder Lofotrådet
Publisert

Andre artikler

Samfunnsanalyse om Nordlandssykehuset Lofoten

Lofotrådet har engasjert Menon Economics AS til å gjennomføre en samfunnsanalyse knyttet til Nordlandssykehuset Lofotens tilstedeværelse i Lofoten og konsekvensene ved eventuelle endringer i sykehusstrukturen. Samfunnsanalysen blir presentert under en konferanse i dag.

Les mer

E10 er inne i Nasjonal transportplan 2025-2036

Mandag ble det kjent at regjeringen vil prioritere strekningen E10 i kommende Nasjonal Transportplan. Statssekretær Bent-Joacim Bentzen løfter frem Lofotrådets arbeid og kommunenes felles prioritering som nøkkelen for at E10 kom gjennom nåløyet og blir prioritert.

Les mer

Nytt ungdomsting er konstituert med en kraftig appell til Kjerkol og Helse Nord

Et nytt og engasjert Lofoten ungdomsting har blitt konstituert, og de kommer nå med en kraftig appell til helseminister Ingvild Kjerkol og Helse Nord.

Les mer