Lofoten etterspør aktiv næringspolitikk for reiselivet

Felles uttalelse fra Lofotrådet og Destination Lofoten Reiselivsnæringen er viktig for Lofoten. Den skaper arbeidsplasser, verdiskaping og attraktive lokalsamfunn. Reiselivsnæringen er en mangfoldig og kompleks næring hvor utfordringer og virkemidler må ses i sammenheng og på tvers av politikkområder. Vi ber Arbeiderpartiet og Senterpartiet om å ta aktive politiske grep og ansvar for en næring som er viktig, særlig for oss i distrikts-Norge.

  • Lofoten ber den nye regjeringen stille seg bak den nasjonale reiselivsstrategien som ble ferdigstilt og overlevert Nærings- og fiskeridepartementet i april 2021. Dette er en helhetlig faglig strategi som favner helheten og kompleksiteten i reiselivet. Strategien er det styringsverktøyet som gjør at et mangfoldig reiseliv kan trekke i samme retning.
  • Lofoten ber regjeringen oppnevne en statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet med ansvar for å følge opp regjeringens næringspolitikk på reiselivsfeltet.
  • Lofotrådet og Destination Lofoten vil også trekke frem noen enkelttiltak som er viktig å få i gang raskt:
  • Restart Reiseliv 2021 – 2024
  • Covid-19 har truffet reiselivet hardt. Før pandemien var Lofoten godt på vei til å bygge opp en helårs næring, og antall besøkende fra utenlandske markeder oversteg norske gjester. For å få til helårs trafikk og gjenoppbygge en bærekraftig næring er vi avhengig av at det de nærmeste årene satses med økte midler.

• Lofoten ber regjeringen sette av økte ressurser til produktutvikling, markedsbearbeiding og rekruttering for å gjenoppbygge reiselivsnæringen.

Bærekraftig besøksforvaltning og fellesgodefinansiering

Mange reisemål, som Lofoten, har gjennom økt trafikk merket press på natur- og kulturressurser. Med økt friluftsinteresse fra gjestene opplever vi at behovet for tilrettelegging er presserende for å unngå forsøpling, slitasje og ubalanse/gnisninger mellom lokalbefolkning og gjester. I Lofoten jobber vi aktivt med besøksforvaltning, og kommunene tar en stor kostnad med tilrettelegging og drift av fellesgoder. Her trengs ikke mer utredning, men igangsetting av pilotprosjekter for å høste erfaringer.

• Lofoten ber regjeringen om å godkjenne og iverksette det til NFD omsøkte pilotprosjektet om fellesgodefinansiering, ledet av Visit Sognefjord, med forslag om fem konkrete piloter i hele Norge.

Transport, tilgjengelighet og bærekraft

Det er for vanskelig og kronglete å reise i distrikts-Norge og det er behov for mindre miljøavtrykk fra reisen. Det er nødvendig å se på mer sømløse løsninger som både gir lavere utslipp og som blir attraktive for forbrukerne. Det er behov for å prøve ut nye løsninger i forpliktende samarbeid med samferdselsmyndigheter, transportører, formidlere, bedrifter og destinasjoner.

• Lofoten ber regjeringen om å sette i gang piloter for grønne og sømløse reiser i distrikts-Norge og ber om at Lofoten blir en av disse pilotene.

Vennlig hilsen

Remi Solberg

Leder Lofotrådet

Line Renate Samuelsen

Daglig leder Destination Lofoten

DATO: 05.10.2021

Publisert

Andre artikler

Nytt ungdomsting er konstituert med en kraftig appell til Kjerkol og Helse Nord

Et nytt og engasjert Lofoten ungdomsting har blitt konstituert, og de kommer nå med en kraftig appell til helseminister Ingvild Kjerkol og Helse Nord.

Les mer

Nytt Lofotråd konstituert

Nytt Lofotråd er nå konstituert under Lofotrådets møte i Sørvågen 1.-2. november. Her møttes de nye ordførerne i Lofoten for første gang, sammen med varaordførere, opposisjonsledere, kommunedirektører og sekretariatet i Lofotrådet.

Les mer

Lofotungdommen: - Vi må beholde akuttmottaket vårt!

I saken om akuttmottak ved Gravdal sykehus er det mange ulike synspunkter, men vi ungdommene i Lofoten ungdomsting(LUT) er klare på våre meninger. Vi vil beholde akuttmottaket, og vi er redde for hva som kan skje om det blir stengt ned.

Les mer