Avsluttede prosjekter

Avsluttede prosjekter

ForKommune Lofoten 2030 - forprosjekt

Sluttrapport Forkommune Lofoten 2030 (PDF, 2 MB)

Prosjekteier: Flakstad kommune

Kontaktperson: Kurt Atle Hanssen

Prosjektleder: Berit Kristoffersen, UiT