Avsluttede prosjekter

Avsluttede prosjekter

ForKommune Lofoten 2030 - forprosjekt

Sluttrapport Forkommune Lofoten 2030 (PDF, 2 MB)

Lofotrådets vedtak LR-sak 54/18:

1. Presentasjon av forprosjektet Forkommune Lofoten 2030 tas til orientering.

2. Sekretariatet bes sammen med rådmannsutvalget følge opp, og sette sammen en ressursgruppe som skal arbeide videre med konkrete prosjektsøknader.

3. Lofotrådet setter av inn til kr 100.000,- av tidligere års mindreforbruk til formålet, balansekonto 25950001.

 

Prosjekteier: Flakstad kommune

Kontaktperson: Kurt Atle Hanssen

Prosjektleder: Berit Kristoffersen, UiT

Strategisk næringsplan for Lofoten (2016)
Lofoten som reisemål 2017 - 2022 - strategiplan

Prosjekteier: Destination Lofoten AS

Strategisk plan som følger opp Masterplan for reiseliv I - III (2004 - 2017)