Innkalling og sakspapirer Lofotrådsmøte 2 - 2019

 

sak 10/19 

 
sak 11/19

sak 12/19

 
sak 13/19
Interkommunalt samarbeid - innledning fra Fylkesmannen i Nordland. Felles drøfting.
 
sak 14/19
Strategi for Lofotrådet - ETT LOFOTEN. 

sak 15/19 Orienteringer

 

sak 16/19 Orientering fra sekretariatet

sak 17/19 Referatsaker